POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Poniższy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", jest regulaminem w rozumieniu art.384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki Klientów ACTIVE sp. z o.o.– zwanego dalej Klubem, mieszczącego się w Szczecinie przy pl. Jana Kilińskiego 3.

§2

 

1. Z usług Klubu korzystają Klienci zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

2. Kupując bilet lub karnet Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zgadza się na jego warunki.

3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych po wypełnieniu stosownego formularza

na miejscu w klubie, w obecności pracownika recepcji, na poniższych zasadach:

a.     Zajęcia fitness – osoby które ukończyły 15 lat

b.     Trening na siłowni – osoby które ukończyły 15 lat

c.      Zajęcia dla dzieci (ZUMBA kids) - dzieci w wieku od 3 lat w odpowiedniej grupie wiekowej

4. Klient korzystający z usług Klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i że uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.

KARNETY

§3

1. Karnety Klubu ACTIVE wystawiane są na czas określony.

2. Niewykorzystany w okresie swojej ważności karnet przepada i nie stanowi podstawy do zwrotów pieniężnych, przepisania go na inną osobę, ani przedłużania jego okresu ważności.

3. Karnety OPEN Klubu ACTIVE są karnetami imiennymi, ważnymi jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie. Próba wykorzystania karnetu przez inną osobę stanowi naruszenie regulaminu Klubu i może skutkować wykluczeniem z klubu bez prawa ubiegania się o zwrot opłaty za karnet.

4. Przy zakupie biletu i karnetu ACTIVE Klient zostanie poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz o podanie swoich danych osobowych – Imię, Nazwisko. Dane są wymagane do zarejestrowania Klienta i bez ich podania Klient nie może korzystać z usług Klubu.

5. Karnety specjalne wymagają dodatkowego potwierdzenia przy zakupie:

a.    karnet SENIOR jest ważny z legitymacją Emeryta lub dla osób które ukończyły 60 rok życia;

b.    karnet STUDENT/UCZEŃ jest ważny jedynie z aktualną legitymacją Studencką (do 26-go roku życia) lub aktualną legitymacją szkolną (od 15 do 20 roku życia);

c.     karnet KIDS jest ważny jedynie ze zgodą rodzica/prawnego opiekuna dziecka uczestniczącego w zajęciach z grupy ACTIVE KIDS

6. Karnet uszkodzony, zniszczony lub poddany jakimkolwiek modyfikacjom jest nieważny.

7. Klient ma obowiązek każdorazowo okazywać przy wejściu do Klubu karnet. Jego brak uniemożliwia wejście na teren klubu

8. W przypadku zagubienia karnetu wystawiany jest jego duplikat. Za wystawienie duplikatu karnetu Klub pobiera opłatę w wysokości 20 zł.

9. W obiektach ACTIVE honorujemy karty BENEFIT/MULTISPORT, FITPROFIT, FIT SPORT – przy wizycie wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

KORZYSTANIE Z USŁUG KLUBU

§4

1. Klienci trenują i uczestniczą w zajęciach oferowanych przez Klub oraz używają wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.

2. Wszystkie urządzenia, wyposażenie i pomieszczenia w Klubie powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Klienci korzystający z usług Klubu zobowiązani są do używania obuwia zmiennego, innego od tego, w którym przybyli do Klubu.

4. Klienci Klubu są zobowiązani do ćwiczenia w odpowiednich strojach treningowych – zabrania się treningu np. bez koszulki, w klapkach lub bez obuwia.

5. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pomieszczeniach sanitarnych oraz poszanowania wyposażenia i urządzeń Klubu.

6. Klienci są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego – osoby zachowujące się w sposób wulgarny, agresywny, niebezpieczny lub zakłócający trening innym Klientom będą usuwane z klubu bez możliwości ponownego wykupienia karnetu.

7. Na terenie klubu obowiązuje zakaz wnoszenia toreb na sale treningowe i siłownie.

8. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny, całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, stosowania środków stymulujących i/lub dopingujących, sterydów, narkotyków, oraz innych środków uznanych w Polsce za nielegalne.

9. Osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Klubu.

§5

1. Klient jest zobowiązany zamknąć na klucz wszystkie swoje rzeczy w szafce, do której otrzymał kluczyk podczas rejestracji w recepcji Klubu.

2. Przedmioty wartościowe należy pozostawić w recepcji w formie depozytu.

3.Przy wydaniu kluczyka Klub jako  zastaw pobiera ważny karnet lub 10zł -  opłata za zgubienie kluczyka wynosi 40 zł

ZAJĘCIA GRUPOWE

§6

1. Klient jest zobowiązany stawić się na zajęcia punktualnie – osoby spóźnione ze względu na ich bezpieczeństwo mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia w trakcie ich trwania nawet jeśli były wcześniej na nie zapisane.

2. Na zajęcia grupowe wpuszczana jest ściśle określona limitem ilość osób – o wejściu na zajęcia decyduje kolejność przyjścia.

3. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zapisów na zajęcia grupowe oraz wskazania terminu i sposobu dokonywania takich zapisów.

4. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany zajęć i prowadzących.

5. Klient uczestniczący w zajęciach jest zobowiązany przestrzegać wskazówek instruktora i stosować się do jego uwag.

6. Klient jest zobowiązany poinformować instruktora przed rozpoczęciem zajęć o wszystkich ewentualnych ograniczeniach zdrowotnych i/lub kontuzjach.

7. W szczególnych przypadkach Klub ma prawo nie wyrazić zgody na udział klienta w zajęciach. Należą do nich między innymi:

a.     Brak odpowiedniego stroju lub obuwia

b.     Spóźnienie zagrażające powstaniu kontuzji

c.      Niedopasowanie poziomu zaawansowania uczestnika do rodzaju zajęć

d.     Zachowanie zagrażające zdrowiu lub zakłócające trening innym osobom

8. Podczas uczestnictwa w zajęciach obowiązuje zakaz żucia gumy, korzystania z telefonów komórkowych, noszenia dużej, zagrażającej bezpieczeństwu biżuterii, wnoszenia napojów w kubkach.

POLITYKA PRYWATNOŚCI, DANE OSOBOWE

§7

1.     administratorem danych osobowych jest Active sp. z o.o.  z siedzibą w Szczecinie na Placu Jana Kilińskiego 3 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych klientów,

2.     koordynatorem do spraw danych osobowych  u Administratora jest Beata Raczkowska, e-mail: beata@active-mania.pl,

3.     dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług klubu i nie są udostępniane innym odbiorcom,

4.     podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ,

5.     podanie danych jest niezbędne do realizacji usług klubu, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zrealizowanie usługi. ADO może zbierać i przetwarzać dane osobowe klientów, w celu rejestracji klienta, realizacji świadczonych usług, rezerwacji zajęć.

6.     Każdy klient posiada prawo do:

a.     żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b.     wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c.      przenoszenia danych,

d.     wniesienia skargi do organu nadzorczego,

e.     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7.     Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi.

MONITORING WIZYJNY

§8

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Active sp. z o.o.  siedzibą w Szczecinie na Placu Jana Kilińskiego 3 w celu:

a.     zapewnienia i zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Active sp. z o.o.

b.     Ograniczenia zachowań niepożądanych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu pracowników i klientów Active sp. z o.o.

c.      Ustalania sprawców  zniszczenia mienia, kradzieży itp. na terenie obiektu i w jego otoczeniu;

Monitoring wizyjny może obejmować wyłącznie ogólnodostępną przestrzeń publiczną wewnątrz i na zewnątrz  pomieszczeń należących bądź będących w użytkowaniu Active sp. z o.o. Kamery nie są instalowane w pomieszczeniach gdzie pracownicy i klienci mogą oczekiwać zachowania prywatności (toalety, przebieralnie itp.)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9

 

1. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach zajęć, instruktorów, cen karnetów, regulaminie oraz godzin otwarcia Klubu w związku z naprawami, konserwacją lub z okazji niektórych dni świątecznych.

2. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta.

3. Bez uprzedniej zgody Klubu, na terenie obiektu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania w celach komercyjnych oraz akwizycji.

4. Umieszczanie reklam oraz wszelka działalność o charakterze promocyjnym możliwa jest tylko za zgodą Klubu.

6. Na terenie ACTIVE obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia treningów personalnych przez trenerów nie współpracujących z ACTIVE.

7. Regulamin jest dostępny do wiadomości Klientów w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej Klubu.

 

 

 

facebook